Dotrzyj z właściwym komunikatem do właściwych osób!

+

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas istotnymi wartościami. W związku z tym dbamy, aby należycie zabezpieczać dane osobowe oraz transparentnie określić zasady korzystania przez nas z tych danych
 2. Niniejsza polityka  prywatności  (dalej:

„ Polityka Prywatności” ) stanowi realizację obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia d y r e k t y w y 9 5 / 4 6 / W E ( o g ó l n e rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:

„RODO”) oraz polskich przepisach wydanych w związku RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator zachowuje dane osobowe w p o u f n o ś c i i z a b e z p i e c z a j e przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, a także w Polityce Prywatności.

GENERAL PROVISIONS

 1. The protection of privacy and the security of personal data are important values for us. Therefore, we take care to properly protect personal data and transparently define the rules for our use of this data
 2. This privacy policy (hereinafter: "Privacy Policy") is the implementation of the information obligations imposed on the personal data administrator by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter: "GDPR") and Polish regulations issued in connection with the GDPR, including the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data .
 3. The administrator keeps personal data confidential and protects them against unauthorized access by third parties on the principles set out in the above-mentioned legal acts, as well as in the Privacy Policy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Double Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 16a/42, 01-066 W a r s z a w a , w p i s a n ą d o r e j e s t r u przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000744633,  NIP:  5272856433,

REGON: 38048349 (dalej: „Administrator”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e- mail: sales@doubleespresso.pl oraz listownie na adres korespondencyjny: ul. Burakowska 16a/42, 01-066 Warszawa.

SPOSÓB ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. P o d a n i e d a n y c h o s o b o w y c h j e s t dobrowolne, jednakże brak ich podania może spowodować brak lub ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Administratora, w zakresie, w jakim usługi nie mogą być świadczone bez posiadania takich danych osobowych

PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

The administrator of personal data is Double Espresso sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Burakowska 16a/42, 01-066 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number:  0000744633,  NIP:  5272856433,

REGON: 38048349( here in after :„Administrator”).

 

PERSONAL DATA PROTECTION INSPECTOR

The administrator has not appointed a personal data protection officer. If you have any questions or doubts regarding the method, form or scope of personal data processing, please contact us via the e-mail address: sales@doubleespresso.pl and by post to the correspondence address: ul. Burakowska 16a/42, 01-066 Warsaw.

METHOD AND PURPOSE OF DATA PROCESSING

 1. Providing personal data is voluntary, however, failure to provide them may result in the lack or limitation of the Administrator's ability to provide services, to the extent that services cannot be provided without having such personal
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących z uwzględnieniem następujących celów oraz podstaw:
  1. w celu wykonania umowy, której stroną jest Administrator i osoba, której dana są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na jej żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowi ą zków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu analizy konfliktu interesów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w zakresie w jakim jest to niezbędne do celu  wynikającego  z  prawnie u z a s a d n i o n y c h i n t e r e s ó w realizowanych przez Administratora, jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, marketing usług oraz zapewnienie bezpiecze ń stwa teleinformatycznego związanego z witryną pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu prowadzenia rekrutacji osób z a i n t e r e s o w a n y c h p r a c ą l u b współpracą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Personal data is processed by the Administrator in the following, taking into account the following purposes and grounds:
  1. in order to perform a contract to which the Administrator and the person whose data is a party are processed on the basis of the consent of the data subject, as well as at his request, before the conclusion of the contract (Article 6(1)(a) and (b) of the GDPR);
  2. in order to fulfill the legal obligations incumbent on the Administrator, including those resulting from tax regulations, accounting regulations and for the purpose of analyzing conflicts of interest (Article 6(1)(c) of the GDPR);
  3. to the extent it is necessary for the purpose resulting from the legitimate interests pursued by the Administrator, which is to ensure the possibility of pursuing and defending against claims, marketing of services and ensuring ICT s e c u r i t y r e l a t e d t o t h e pl website (Article 6(1)(f) GDPR);
 1. in order to recruit people interested in working or cooperating with the Administrator (Article 6(1)(c) and Article 6(1)(a) of the GDPR);
 2. in order to handle complaints - the legal basis for processing is the necessity of processing to perform the contract (Article 6(1)(b) of the GDPR);
 3. w c e l a c h m a r k e t i n g o w y c h Administratora, polegających na informowaniu osób, których dane dotyczą o aktualnej ofercie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, zrealizowania przez Administratora obowiązków  objętych u m o w ą , z r e a l i z o w a n i a  p r a w n i e uzasadnionych interesów Administratora, w zakresie niezbędnym dla celów określonych powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą. Brak podania danych może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych danych.
 3. for the Administrator's marketing purposes, consisting in informing data subjects about the current offer - the legal basis for processing is consent (Article 6(1)(a) of the GDPR);
 4. P e r s o n a l d a t a p r o c e s s e d b y t h e Administrator are not subject to profiling as one of the forms of automated processing of personal data.

DATA PROCESSING PERIOD

 1. Personal data will be processed for the period necessary for t he proper performance of the contract, the Administrator's performance of the obligations covered by the contract, the implementation of the Administrator's legitimate interests, to the extent necessary for the purposes set out above and for the period necessary to achieve these goals, or until the consent is withdrawn by the person whose data applies. Failure to provide data may in some situations result in the inability to achieve the goals for which providing data is necessary.
 2. Personal data will not be transferred to third countries (i.e. outside the European Economic Area). In the event of transferring personal data to third countries outside the EEA, the Administrator will use appropriate instruments to ensure the security of such data.
 3. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na p o d s t a w i e u m o w y p o w i e r z e n i a przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

ODBIORCY DANYCH

 1. A d m i n i s t r a t o r m o ż e p o w i e r z a ć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, których upoważniono pisemnie do przetwarzanie danych o s o b o w y c h i k t ó r z y p o n o s z ą odpowiedzialność za naruszenie zasad
 2. Administrator może również powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawca hostingu dla Administratora, d o s t a w c a p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j , informatycy, operator telefoniczny, biuro księgowo-rachunkowe, biegli rewidenci, dostawcy systemów.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mog ą by ć tak ż e udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której te dane dotyczą.
 5. A third party having access to personal data processes them only on the basis of a contract for entrusting the processing of personal data and only at the request of the Administrator.

 

DATA RECIPIENTS

 1. The administrator may entrust the processing of personal data to third parties who have been authorized in writing to process personal data and who are responsible for violating the processing
 2. The Administrator may also entrust the processing of personal data to entities processing personal data on behalf of the Administrator, such as: hosting provider for the Administrator, e-mail provider, IT specialists, telephone operator, accounting and accounting office, statutory auditors, system providers.
 3. P e r s o n a l d a t a p r o c e s s e d b y t h e Administrator may also be made available to the relevant state authorities at their request on the basis of relevant legal provisions or other persons and entities - in cases provided for by law.
 4. Personal data may be disclosed to unauthorized entities according to this Privacy Policy only with the voluntary consent of the data subject.
 5. Osoba, której dane dotyczą może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji handlowej za pomoc ą ś rodków komunikacji elektronicznej, osoba, której dane dotyczą ma prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, której dane dotyczą.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. w n i e s i e n i a s k a r g i d o o r g a n u nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 2. The data subject may refuse or consent to receive commercial information by means of e l ectronic communication, in accordance with the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1024 as amended). If consent has been given to receive commercial information by means of electronic communication, the data subject has the right to withdraw such consent at any time. The exercise of the right to withdraw consent to receive commercial information is carried out by sending an appropriate request to the Administrator's address, including the name and surname of the data subject.

RIGHTS OF DATA SUBJECTS

 1. Each data subject has the right to:
 2. access your data and receive a copy thereof;
 3. rectify (correct) your data;
 4. remove the request, limit or object to their processing;
 5. data portability;
 6. lodge a complaint with the supervisory body (President of the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw);
 7. cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator uprzedza wszystkich  korzystających z witryny doubleesspresso.pl (dalej jako „Użytkownicy”), że korzystanie z sieci Internet i przekazywanie danych osobowych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia U ż y t k o w n i k a s z k o d l i w e g o oprogramowania (malware), jak również grozi nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
 2. W ce l u m i n i m a l i z a c j i p o w y ż e j wskazanych zagrożeń, Użytkownik p o w i n i e n s t o s o w a ć o d p o w i e d n i e zabezpieczenia techniczne np. korzystanie z programów do zarządzania hasłami dostępu, programy antywirusowe, bezpieczne przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie chroniące identyfikację w sieci Internet.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje Użytkowników, że prowadząc witrynę pl wykorzystuje mechanizm plików cookies (zwane dalej „Cookies”).
 2. withdraw consent to the Administrator at any time without affecting the lawfulness of the processing that was made on the basis of consent before its withdrawal.

SECURITY

 1. The Administrator warns all users of the pl website (hereinafter referred to as "Users") that using the Internet and transferring personal data electronically may be at risk of malware entering the ICT system and User's device, as well as the risk of unauthorized access to the User's data by third parties.
 2. In order to minimize the above-mentioned threats, the User should use appropriate technical safeguards, e.g. the use of access password management programs, anti- virus programs, safe web browsers and software protecting identification on the

COOKIES

 1. The Administrator informs Users that when running the pl website, it uses cookies (hereinafter referred to as „Cookies").

Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies mogą zawierać w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu o p e r a c y j n e g o . S t o s o w a n e p r z e z Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Użytkownika i pozwalają dostosować witrynę doubleespresso.pl indywidualnie do wymagań Użytkownika

 1. Administrator wykorzystuje następujące typy Cookies:
  1. wewnętrzne - zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego U ż ytkownika przez system teleinformatyczny witryny;
  2. z e w n ę t r z n e - z a m i e s z c z a n e i odczytywane z urządzenia końcowego U ż y t k o w n i k a p r z e z s y s t e m y teleinformatyczne serwisów i n t e r n e t o w y c h p a r t n e r ó w , usługodawców lub usługobiorców Administratora;
  3. sesyjne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez witrynę lub witryny zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia końcowego (po zakończeniu sesji pliki s ą u s u w a n e z u r z ą d z e n i a Użytkownika);

 

Cookies are text files that are stored in the User's electronic end device. Cookies may contain in particular: the IP address assigned to the User's computer or the external IP address of the Internet provider, domain name, browser type, access time, operating system type. Cookies used by the Administrator are safe for the User and allow to customize the doubleespresso.pl website individually to the User's requirements

 1. The administrator uses the following types of cookies:
  1. internal - posted and read from the User's end device by the website's ICT system;
 2. external - posted and read from the User's end device by ICT systems of websites of partners, service providers or recipients of the Administrator's services;
 3. session - posted and read from the User's end device by an external website or websites during one session of a given end device (after the end of the session, files are deleted from the User's device);
 4. trwałe – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez witrynę lub witryny zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia (pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia).
 5. A d m i n i s t r a t o r w s p ó ł p r a c u j e z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Twitter, LinkedIn, Facebook.
 6. A d m i n i s t r a t o r n i e p o n o s i odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwisów zewnętrznych.
 7. Dane te są przetwarzane w celu i n f o r m o w a n i a U ż y t k o w n i k ó w o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem n a r z ę d z i d o s t ę p n y c h w m e d i a c h społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym c e l u j e s t u z a s a d n i o n y i n t e r e s Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 8. permanent - placed and read from the User's end device by the website or external websites until they are manually deleted (files are not deleted automatically after the end of the device session, unless the User's configuration is set to delete cookies after the end of the device session).
 9. The Administrator cooperates with the following external websites that may place Cookies on the User's devices: Google Analytics, Twitter, LinkedIn, Facebook.
 10. The Administrator is not responsible for the security of Cookies from external
 11. These data are processed in order to inform Users about the Administrator's activity, offer services, as well as to communicate with Users via tools available in social media. The legal basis for the processing of personal data for this purpose is the Administrator's legitimate interest (Article 6(1)(f) of the GDPR) consisting in promoting its own brand and services offered as well as building and maintaining a community associated with the brand.
 12. W ramach Serwisu Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez niego dane Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, j akimi produktami może być on zainteresowany, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.
 13. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w celu usprawnienia i u ł a t w i e n i e d o s t ę p u d o w i t r y n Administrator może przechowywać w p l i k a c h C o o k i e s i n f o r m a c j e o preferencjach i ustawieniach Użytkownika, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć działanie witryny. Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników.
 14. As part of the Website, the Administrator may automatically adjust certain content to the User's needs, i.e. perform profiling, using the personal data provided by the User. This profiling consists primarily in the automatic assessment of what products he may be interested in, based on his previous activities on the Internet, including as part of the Administrator's websites, and in displaying product advertisements profiled in this way. Profiling performed by the Administrator does not result in making decisions that have legal effects on the User or affect them in a similarly significant way.
 15. The administrator has the right to use cookies to improve and facilitate access to the website. The Administrator may store information about the User's preferences and settings in Cookies in order to streamline, improve and speed up the o p e r a t i o n o f t h e w e b s i t e . T h e Administrator and external websites use cookies to collect and process statistical data, such as visit statistics, User device statistics or User behavior statistics.
 16. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie witrynie pl (Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą j e j opublikowania. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana – Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

The user has the option of limiting or disabling access to cookies on his device. Changes to the settings referred to above can be made by the User using the web browser settings. Restricting the use of cookies may affect some of the f u n c t i o n a l i t i e s a v a i l a b l e o n t h e doubleespresso.pl website (the user may delete cookies at any time using the functions available in the web browser he uses.

FINAL PROVISIONS

The Privacy Policy enters into force upon its publication. The Privacy Policy is verified on an ongoing basis and, if necessary, updated - the Administrator reserves the right to change this Privacy Policy at any time.